Miljö

Vår miljöpolicy


ABC Ventilationsprodukter AB utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter inom luftvård med verksamhetsområde inom Norden. Miljöarbetet är en etablerad del av företagets aktiviteter såväl genom att aktivt utveckla våra processer och tillverka produkter som har fördelar i miljöhänseende sett ur ett livscykelperspektiv.

Verksamheten präglas av långsiktiga strategier för att minimera miljöbelastningen såväl externt som internt inom företaget i enlighet med standarden för ISO 14001 och lagstadgade krav. Inga externa krav ställs på uppgiftsskyldighet för miljöfarlig verksamhet. Handlingsplaner upprättas för kontinuerligt förbättringsarbete.

Riktlinjer för ABC Ventilationsprodukter AB:s miljöarbete, vi ska:

  • I vår produktutveckling strävar vi efter lösningar som leder till minskad miljöbelastning.
  • Minska energiförbrukningen i våra tillverkningsprocesser samt vid uppvärmning/kylning av våra lokaler.
  • Välja råvaror som är återvinningsbara med minsta möjliga miljöpåverkan.
  • Minska miljöbelastningen för interna och externa transporter.
  • Minska spill och onödig materialåtgång i tillverkningsprocesser.
  • Anslutna till FTI AB (Förpacknings och tidningsinsamlingen)
  • Källsortera.

Sunda Hus

SundaHus Miljödata erbjuder fastighetsägare trygghet genom att tillhandahålla lättillgänglig information om ingående material och ämnen i produkter och om dess avfallshantering, för att förebygga spridning av hälso- och miljöfarliga ämnen i samhället. En stor del av vårt sortiment finns bedömt hos Sunda Hus och vi arbetar kontinuerligt med att miljöbedöma våra produkter.

Byggvarubedömningen

Sveriges byggherrar har gått samman för att ta fram en standard för miljöbedömning av varor med ambitionen att morgondagens hus ska byggas och förvaltas med enbart miljöbedömda produkter. Vi arbetar kontinuerligt med att miljöbedöma våra produkter.