Försäljningsvillkor

Försäljningsvillkor


Allmänna bestämmelser
Leveranser inom Norden sker enligt Teknikföretagens allmänna bestämmelser NL17
och Svensk Ventilations tillägg VU20.

Se dokument här:
NL17 »
VU20_20200526

Priser/Betalningsvillkor
Våra priser är inklusive emballage, exklusive moms. Kostnad för pall och frakt tillkommer.
Vi förbehåller oss rätten till prisändringar utan föregående meddelande. Angivna priser i offerter/order gäller med reservation för prisändringar och för eventuella materialbrister i leverantörsledet som inträffar efter offertens/ordens utskriftsdatum och fram till leveransdagen. Betalningsvillkor 30 dagar netto. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 15 %.

Äganderättsförbehåll
Produkten förblir säljarens egendom till dess den blivit fullt betald.

Leveransvillkor
Om ingen leveransklausul särskilt avtalats, sker leverans enligt FCA. Frakt debiteras med faktisk kostnad.

Returer
Varor som inte tillhör ABC´s lagersortiment krediteras endast om säljaren accepterar returen. Vid eventuellt återtagande av gods, görs ett returavdrag på 25 % på det fakturerade priset, om inte annat överenskommits.

Reklamationer
Köparen ska skriftligen till säljaren reklamera fel så snart felet visat sig och senast innan garantitiden är utgången.
Säljaren bestämmer hur reklamationen eventuellt ska åtgärdas. Köparen har inte rätt till ersättning om åtgärder gjorts utan
godkännande från säljaren. Ersättningar vid reklamationer sker enligt Teknikföretagens allmänna bestämmelser NL17 och
Svensk Ventilations tillägg VU20. Reklamerar köparen och det visar sig inte vara något fel som säljaren svarar för, har denne
rätt till ersättning för det arbete och de kostnader som reklamationen orsakat honom. Reklamerat gods får inte returneras till
ABC utan dennes medgivande.

Köparens mottagningskontroll
Köparens mottagningskontroll skall omfatta avstämning av mottaget gods mot följesedel samt kontroll av synliga skador.
Eventuella avvikelser i antal och skador skall anmälas till transportören när godset kvitteras. Eventuella anmärkningar ska
göras inom 7 dagar från godsets mottagande.

Garantitid
ABC Ventilationsprodukter AB allmänna produktgaranti gäller i 24 månader (2 år) från leveransdatum, dock som längst
30 månader (2 ½ år) från produktionsdatum. För produkter tillverkade enligt kunds anvisningar ansvarar kunden för
produktens konstruktion, funktion och livslängd.

Garantivillkor
Är det ett handhavandefel eller felinställd/felinstallerad eller feldimensionerad produkt måste köparen själv stå för kostnaden.
Produktgarantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende.

Dokumentation
Produktdokumentation som produktblad/drift och underhåll m.m. finns tillgängliga på www.abcvent.se.